Политика по защита на личните данни

1. Въведение

1.1. Настоящата политика по защита на личните данни урежда как Логос Татяна Георгиева ЕООД, събира, обработвана и съхранява личните данни в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679, Закона за защита на личните
данни на Република България и други нормативни български или международни актове.

1.2. Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за нас. Логос Татяна Георгиева ЕООД в качеството си на администратор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.

1.3. Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на Логос Татяна Георгиева ЕООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на
личните данни. Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете с Управител, а в случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от Логос Татяна Георгиева ЕООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.

2. Информация относно Логос Татяна Георгиева ЕООД в качеството ѝ на Администратор на лични данни.

2.1. Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас в посочените точки за контакт:
Идентификация на Администратор на лични данни
Име: Логос Татяна Георгиева ЕООД
Държава: България
Град/Село: София
Пощенски код: 1303
Адрес: ж.к. Зона Б-5, бл. 6, вх А, ет 3, ап. 9
Телефон: 00359 894 406 747
e-mail: tatyana94@abv.bg
Уебсайт: http://tgeorgieva.com/

В случай че смятате, че нарушаваме Вашите права, свързани с обработката на личните Ви данни, и в съответствие с изискванията на „Общ регламент относно защитата на данните“ – Регламент (ЕС) 2016/679 имате право да подадете оплакване до Управител, да подадете жалба до надзорен орган и да потърсите
защита по съдебен ред както следва:

Право на жалба до надзорен орган
Съгласно член 14, параграф 2, буква д)
В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни, извършвана от нас, или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и длъжностното лице за защита на данните (ако такова е налично).
Можете да подадете жалба по един от следните начини:
1. Лично на хартиен носител в деловодството на КЗЛД на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2.
2. С писмо на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, Комисия за защита на личните данни.
3. По факс на адрес: 029153525.
4. По електронен път на имейл адреса на КЗЛД (kzld@cpdp.bg). В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис (не сканирана).
5. Чрез сайта на КЗЛД на адрес https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина, описан на съответната страница. В този случай жалбата Ви трябва да бъде оформена като електронен документ, подписан с електронен подпис.

Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа:
– данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес (при наличие)
– естество на жалбата
– друга информация и документи, които считате за относими към жалбата
– дата и подпис (за електронните документи– електронен, за хартиените документи – собственоръчен)

КЗЛД предоставя формуляр за жалба до Комисията (за подпомагане и ориентиране на гражданите) във връзка със злоупотреба при обработване на
лични данни в списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на политически субекти. Формулярът може да бъде изтеглен от следната
страница: https://cpdp.bg/userfiles/file/Documents_2017/Forma_jalba_politicheski subekti.doc.

3. Правно основание

3.1. Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика“) се издава на основание на Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство“), и на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR“).

3.2. Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как Логос Татяна Георгиева ЕООД трябва да събира, обработва и съхранява лични данни.

3.3. За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на операциите по обработката и Логос Татяна Георгиева ЕООД е предприела необходимите мерки, за да не бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните принципи, спазвани от Логос Татяна Георгиева ЕООД, Вашите лични данни са:

3.3.1. обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните („законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“);
3.3.2. събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели („ограничение на целите“);
3.3.3. подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
3.3.4. точни и поддържани в актуален вид; Логос Татяна Георгиева ЕООД е предприела всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“);
3.3.5. съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни; („ограничение на съхранението“);
3.3.6. обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“); 3.3.7. Логос Татяна Георгиева ЕООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните принципи, свързани с обработката на лични данни („отчетност“).

4. Цели на Политиката

4.1. С приемането и прилагането на настоящата политика на Логос Татяна Георгиева ЕООД съгласно българското законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679 се определят правилата по отношение на защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата по отношение на свободното движение на лични данни.

4.2. С приемането и прилагането на настоящата политика на Логос Татяна Георгиева ЕООД съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 се защитават основни права и свободи на физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.

4.3. С настоящата политика Логос Татяна Георгиева ЕООД цели да гарантира:

4.3.1. Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от Логос Татяна Георгиева ЕООД;

4.3.2. Правата на физическите лица, субекти на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679;

4.3.3. Спазването на изискванията на регламента към Логос Татяна Георгиева ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ, включително:
4.3.3.1. Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране
4.3.3.2. Регистри на дейностите по обработване
4.3.3.3. Подходящи технически и организационни мерки, които се преразглеждат и при необходимост се актуализират
4.3.3.4. Мерки за оценка на риска, свързан с обработката на личните данни
4.3.3.5. Спазването на изискванията при възлагане на обработката на Ваши лични данни на трети страни (Обработващи)
4.3.3.6. Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни, и/или лицата, които имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения;

4.3.4. Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, Логос Татяна Георгиева ЕООД в качеството му на Администратор и/или Обработващ лични данни прилага подходящи технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на сигурност.

4.3.5. Гарантира спазването на основните принципи при предаване на лични данни на трети държави или международни организации извън ЕС.5. Обхват

5.1. Дефиниции:
5.1.1. „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,
икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

5.1.2. „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

5.2. Политиката за защита на данните се прилага по отношение на обработването на лични данни на потребителите, служителите, там, където са станали известни такива на партньори и доставчици, както са описани в регистрите на дейностите по обработка, установени в съответствие с член 30 от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („Регистри на дейностите по обработване“).6. Цели на обработката на лични данни

6.1. Съгласно изискванията на Раздел I – Прозрачност и условия от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 Логос Татяна Георгиева ЕООД предоставя прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.

6.2. Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни, извършвана от Логос Татяна Георгиева ЕООД, се предоставят в съответствие с „Процедура за прозрачна комуникация“ (P_A2_BG), „Процедура при събиране на лични данни“ (P_A13_BG) и „Процедура при получаване на лични данни“ (P_A14_BG).

6.3. Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни са посочени в предоставяните на субектите на данни документи „Информация за обработване на лични данни при събиране“ (D_A13_BG) и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни“ (D_A14_BG).

7. Прозрачност. Права на лицата, чиито данни се обработват от Логос Татяна Георгиева ЕООД

Информация за правата Ви, свързани с обработката на лични данни
Съгласно член 14, параграф 2, буква в)

Право Основание Описание на правото
Право на достъп член 15 Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
Право на коригиране член 16 Да коригирате неточни или непълни лични данни.
Право на изтриване член 17 Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
Право на ограничаване на обработването член 18 Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
Задължение за уведомяване член 19 Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.
Право на възражение член 21 Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:
за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, или за целите
на легитимните интереси, включително профилиране.
обработване за целите на директния маркетинг
обработване за целите на научни или исторически изследвания или за статистически цели.
Право на отказ от автоматизирана обработка член 22 Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни последствия за Вас или Ви касае
значително.
Право на преносимост член 20 Имате право да получите личните данни.
Право на жалба и ефективна съдебна защита членове 77, 78 и 79 Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или
обработващ на Вашите лични данни.
Право на обезщетение член 82 Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

7.1. Всички субекти на лични данни (потребители, клиенти или служители, там където са Ви станали известни такива данни на партньори или доставчици, съгласно описаните в регистрите на дейностите по обработка) имат право да упражнят правата си по следния начин:

Как да упражните правата си
На място
Адрес: ж.к. Зона Б-5, бл. 6, вх А, ет 3, ап. 9
Град: София, 1303

8. Предаване на лични данни на трети държави или международни организации

8.1. Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след предаването на трета държава или на международна организация извън ЕС, се осъществява от Логос Татяна Георгиева ЕООД само при условията на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в глава V на регламента.

8.2. Логос Татяна Георгиева ЕООД прилага всички разпоредби на регламента, така че да не се излага на риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от регламента.

8.3. В случай че Логос Татяна Георгиева ЕООД ще осъществява трансфер на лични данни на трета държава или на международна организация извън ЕС, този трансфер се извършва в съответствие с „Процедура за трансфер на данни извън ЕС“ (P_A44_BG), а субектите на данните се уведомяват предварително с „Информация за обработване на лични данни при събиране“ (D_A13_BG) и „Информация, предоставяна при получаване на лични данни“ (D_A14_BG), като се
изисква тяхното „Съгласие за предаване на лични данни“ (D_A49_BG).

9. Нарушения и Уведомяване за нарушения

9.1. „Нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от Логос Татяна Георгиева ЕООД.

9.2. В случай на нарушение на сигурността на личните данни незабавно следва да се уведоми:
Име: Татяна Георгиева
Държава: България
Град/Село: София
Пощенски код: 1303
Адрес: ж.к. Зона Б-5, бл. 6, вх А, ет 3, ап. 9
e-mail: tatyana94@abv.bg

9.3. В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е разбрало за него, Логос Татяна Георгиева ЕООД уведомява за нарушението Комисията за защита на личните данни.

9.4. В случай че конкретно нарушение представлява риск за правата и свободите на физическите лица, Логос Татяна Георгиева ЕООД предприема мерки, за да уведоми засегнатите лица с цел да се минимизират евентуалните неблагоприятни последици.

9.5. Логос Татяна Георгиева ЕООД предприема действия според „Процедура при нарушение на сигурността на личните данни“ (P_A33_BG).

10. Унищожаване

10.1. Логос Татяна Георгиева ЕООД следва „Процедура за унищожаване на лични данни“ (P_A17_BG_01).11. Промени в политиката за поверителност

11.1. Логос Татяна Георгиева ЕООД има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.

12. Собственик на документ и одобрение

12.1. Управител е собственик на този документ и отговаря за това тази процедура да се преглежда в съответствие с изискванията за преглед и актуализация на Регламент (ЕС) 2016/679.

12.2. Настоящата версия на този документ е достъпна за всички членове на персонала в хартиен вид в офиса на дружеството.

12.3. Тази процедура е одобрена от Управител на 02/08/2019. и се издава под контрола на версията под негов подпис.

Политика за „бисквитки“

Логос Татяна Георгиева ЕООД се ангажира да предоставя максимално добри услуги на българския пазар и да оправдава доверието на нашите клиенти и партньори. Смятаме, че е важно да сте запознати как нашият сайт използва „бисквитки“ и с каква цел те се съхраняват на компютъра Ви.

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се запазват на Вашия компютър или мобилно устройство. Функцията на „бисквитките“ е да Ви разграничат от останалите потребители на същия уеб сайт или да запазят определена информация, свързана с Вашите предпочитания. Използват се от повечето сайтове, за да улеснят Вашето сърфиране.

HTTP бисквитката (буквален превод от английски: HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. Предназначението на „бисквитките“, които използваме е да Ви разграничим от останалите потребители или да запазим информация, свързана с Вашите предпочитания.

Всяка „бисквитка“ е уникална за Вашия браузър и съдържа анонимна информация. Съдържанието включва наименованието на домейна, от която идва, „продължителността на живота“ й и стойност, обикновено под формата на произволно генериран номер.

„Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“.

Какви видове бисквитки използваме и за какво са предназначени

Сигурност и идентифициране
Целта на нашите „бисквитките“ е:
– Да разпознаят потребителя в рамките на конкретната сесия
– Да контролират сигурността
– Да гарантират, че информацията, която потребителя въвежда, се вижда единствено от него

Бисквитките за сигурност и идентифициране се изтриват автоматично след прекратяване на сесията на Вашия браузър и ли се пазят за ограничено време с цел осигуряване на безпрепятствена работа със сайта. Важно е да се отбележи, че тези, както и останалите видове бисквитки на сайта, не съхраняват
въведени лични данни. Обикновено ги използваме за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта ни, като от потребителя не се изисква ново
въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до нашия сайт.

Ефективност и функционалност
„Бисквитките“ за производителност целят събиране на статистическа информация и предоставяне на съдържание спрямо индивидуалните предпочитания на потребителите. Чрез тях ние анонимно измерваме броя посещения, разгледаните страници, активността на посетителите, както и повторните посещения на сайта. Тези „бисквитки“ ни помагат да анализираме трафика, което ни позволява да
подобряваме сайта си, както и да Ви предоставяме по-адекватна и интересна за Вас информация.

Управляване и изтриване на „бисквитки“
Бихме искали да знаете, че по-голямата част от „бисквитките“, които използваме, ще подобрят сърфирането Ви на нашия уебсайт, а другата част е важна за вашата сигурност и сигурността на достъпа до услугите.

В зависимост от използваният браузър, Вие имате възможност:
– Да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от всички източници
– Да настроите известие, което при всяка нова „бисквитка“ ще иска разрешение за приемане или отказване Повечето браузъри са настроени да приемат „бисквитки“ по подразбиране. Въпреки това, ако не желаете „бисквитките“ да бъдат съхранявани на Вашия компютър, Вие имате възможност да ги ограничите чрез промяна на настройките на ползвания браузър.